city_hall

Official websites use .boston.gov

A .boston.gov website belongs to an official government organization in the City of Boston.

lock

Secure .gov websites use HTTPS

A lock or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Last updated:

Boston Home Center Designing Your Path to Homeownership Workshop

Featuring a guest presentation by Percy Stallworth, MAHA Home Purchase Advisor

December 14, 2023
2023-12-14T18:00:00 - 2023-12-14T19:00:00

Join a guest presentation about the programs offered by Massachusetts Affordable Housing Alliance (MAHA). This workshop will take place virtually on Thursday, December 14 from 6pm to 7pm.

MAHA Home Purchase Advisor Percy Stallworth will discuss the following:

 • Homebuyer programs
 • STASH program
 • Homeowner programs
 • Advice on starting the homebuying process

REGISTER FOR THE WORKSHOP

Prior to the workshop, you will receive a meeting link via email.


INSCRÍBASE EN EL TALLER DEL BOSTON HOME CENTER: DISEÑANDO EL CAMINO HACIA SU VIVIENDA PROPIA (DESIGNING YOUR PATH TO HOMEOWNERSHIP)
CON LA PRESENTACIÓN DE PERCY STALLWORTH, ASESOR DE COMPRA DE VIVIENDAS DE MAHA

Participe en esta presentación sobre los programas ofrecidos por la Alianza para la Vivienda a Precios Razonables de Massachusetts (Massachusetts Affordable Housing Alliance, MAHA). Este taller se realizará virtualmente el jueves 14 de diciembre de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

El asesor para la compra de viviendas de MAHA, Percy Stallworth, hablará de lo siguiente:

 • Programas para compradores de vivienda
 • Programa de Ahorro para ser propietario de una vivienda a precio razonable y sostenible (Saving Towards Affordable & Sustainable Homeownership, STASH)
 • Programa para propietarios de viviendas
 • Asesoramiento para iniciar el proceso de compra de vivienda

INSCRÍBASE AL TALLER

Previamente al taller, recibirá por correo electrónico el enlace a la reunión.


注册“波士顿住宅中心,打造您的置业之路”研讨会
由 MAHA 置业顾问 Percy Stallworth 提供嘉宾介绍

参加关于马萨诸塞州可负担性住房联盟 (MAHA) 在售项目的嘉宾讲解。此次研讨会将于 12 月 14 日周四下午 6 点至 7 点在线进行。

MAHA 住房置业顾问 Percy Stallworth 将介绍以下内容:

 • 购房者计划
 • STASH 计划
 • 业主计划
 • 关于开始置业流程的建议

注册参加此次研讨会

在研讨会之前,您会通过电子邮件收到会议链接。


ENSKRI POU ATELYE KONSEVWA CHEMEN OU POU AKSEDE A PWOPRIYETE KAY BOSTON HOME CENTER
PERCY STALLWORTH, KONSEYE NAN ACHTE KAY MAHA, GEN YON PREZANTAYON ENVITE

Patisipe nan yon prezantasyon envite sou pwogram Alyans pou lojman Abòdab (Massachusetts Affordable Housing Alliance (MAHA)) ofri. Atelye sa a pral dewoule nòmalman jedi 14 desanm ant 6pm ak 7pm.

Percy Stallworth, konseye nan achte kay MAHA, pral diskite sou sa ki annapre yo:

 • Pwogram pou achtè kay
 • Pwogram STASH
 • Pwogram pwopriyetè kay
 • Konsèy sou kòmanse pwosesis achte kay la

ENSKRI POU ATELYE A

Anvan atelye a, w ap resevwa yon lyen reyinyon pa imel.


ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO DESIGNING YOUR PATH TO HOMEOWNERSHIP CỦA BOSTON HOME CENTER
GIỚI THIỆU BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA KHÁCH MỜI PERCY STALLWORTH, CỐ VẤN MUA NHÀ CỦA MAHA

Hãy tham gia buổi thuyết trình của khách mời về các chương trình do Massachusetts Affordable Housing Alliance (MAHA) tổ chức. Hội thảo này sẽ được tổ chức ảo vào thứ Năm, ngày 14 tháng 12, từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối.

Cố Vấn Mua Nhà MAHA Percy Stallworth sẽ thảo luận về những nội dung sau đây:

 • Các chương trình dành cho người mua nhà
 • Chương trình STASH
 • Chương trình dành cho chủ nhà
 • Lời khuyên về việc bắt đầu quá trình mua nhà

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

Trước hội thảo, bạn sẽ nhận được một liên kết cuộc họp qua email.


INSKREVI NA O BOSTON HOME CENTER PROJETANDU O SEMINARIU DI YOUR PATH TO HOMEOWNERSHIP
APRESENTANDU UN APRESENTASON DI PERCY STALLWORTH, KONSULTOR DI KUMPRAS NA MAHA HOME

Partisipa na un apresentason konvidadu sobri os programas oferesidu pa Massachusetts Affordable Housing Alliance (MAHA). Es seminariu tene lugar virtualmenti na kinta-feira, 14 di dezembru, di 18h àti 19h.

O konsultor di kumpra di Kasa na MAHA, Percy Stallworth, ta diskuti di seguinti:

 • Prugramas pur Kumpradoris
 • Prugrama di STASH
 • Prugramas pur Pruprietários
 • Konsejo sobri inísiu di prosesu pa kumpra Kasa

INSKRISONS PA O SEMINARIU

Antis di seminariu, nho ta resebi un linki di reunion pa e-mail.


註冊“波士頓住宅中心,打造您的置業之路”研討會
由 MAHA 置業顧問 Percy Stallworth 提供嘉賓介紹

參加關於馬薩諸塞州可負擔性住房聯盟 (MAHA) 在售项目的嘉賓講解。此次研討會將於 12 月 14 日週四下午 6 點至 7 點線上進行。

MAHA 住房置業顧問 Percy Stallworth 將介紹以下內容:

 • 購房者計畫
 • STASH 計畫
 • 業主計畫
 • 關於開始置業流程的建議

註冊參加此次研討會

在研討會之前,您會通過電子郵件收到會議鏈接。

December 14, 2023
2023-12-14T18:00:00 - 2023-12-14T19:00:00
Back to top