city_hall

Official websites use .boston.gov

A .boston.gov website belongs to an official government organization in the City of Boston.

lock

Secure .gov websites use HTTPS

A lock or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Heat Emergency in Boston
/
Mayor Wu declared a heat emergency in the City through Thursday, June 20.
Last updated:

HUD Action Plan Public Hearing (In-person)

The Mayor’s Office of Housing (MOH) hosts an in-person public hearing seeking citizen input on the housing and community development priorities for the Program Year 2023 Action Plan, in accordance with the requirements of 24 CFR 91.105(b).

The new program year begins July 1, 2023. 

The Action Plan is submitted annually to the United States Department of Housing and Urban Development (HUD), and serves as the City's application and plan for using an estimated $28 million in HUD resources from these four programs: 

 • Community Development Block Grant (CDBG)
 • HOME Investment Partnerships (HOME)
 • Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA)
 • Emergency Solutions Grant (ESG) programs.   

Interpretative services in Spanish, Cantonese, and Mandarin will be provided. American Sign Language interpretation has been requested, but is not confirmed. 

To request another language, email to mohcomments@boston.gov at least seven days prior to the hearing date. Every effort will be made to accommodate your request. 


AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN DE ACCIÓN DEL HUD (PRESENCIAL)

La Oficina de Vivienda de la Alcaldía (MOH) celebrará una audiencia pública presencial el 29 de marzo de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. para conocer la opinión de los ciudadanos en lo que respecta a las prioridades de vivienda y desarrollo comunitario para el plan de acción del año del programa 2023, de conformidad con los requisitos de 24 CFR 91.105(b). El nuevo año del programa comienza el 1 de julio de 2023. 

El plan de acción se presenta anualmente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), y hace las veces de solicitud y plan de la ciudad para utilizar unos recursos estimados en $28 millones del HUD procedentes de estos cuatro programas: 

 • Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG)
 • Asociaciones de inversión HOME 
 • Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA)
 • Programas de Subvención para Soluciones de Emergencia (ESG).  

Se prestarán servicios de interpretación en español, cantonés y mandarín. Los servicios de interpretación del lenguaje de señas estadounidense han sido solicitados sin embargo están por confirmar. 

Para solicitar otro idioma, envíe un correo electrónico a mohcomments@boston.gov al menos siete días antes de la fecha de la audiencia. Se hará todo lo posible por atender su solicitud. 


HUD行动方案公开听证会(现场)

市长住房办公室将于3月29日晚6:00至7:30举行一场现场公开听证会,根据24 CFR 91.105(b)的要求,征求市民对于《2023计划年度行动方案》住房和社区发展重点的意见。新计划年度从2023年7月1日开始。 

波士顿市每年都向美国住房与城市发展部(HUD)提交《行动方案》,就来自下列四个计划的大约2800万美元的HUD资源的使用情况提出申请和规划:

 • 社区发展补助(CDBG)
 • HOME投资合作计划(HOME)
 • 艾滋病患者住房机会计划(HOPWA)
 • 紧急解决方案拨款(ESG)计划。  

听证会将提供西班牙语、粤语和普通话口译服务。我们已申请美式手语翻译,但结果尚未确认。 如需申请其他语言,请至少于听证会日期七日前致函 mohcomments@boston.gov。我们将尽一切努力满足您的要求。


ODYANS PIBLIK PLAN DAKSYON HUD (AN-PÈSON)

Biwo Lojman Majistra a (MOH) ap òganize yon odyans piblik an-pèson nan dat 29 Mas soti 6:00 pm rive 7:30 pm pou chèche opinyon sitwayen yo sou priyorite lojman ak devlopman kominotè pou Plan Daksyon Pwogram Ane 2023, annakò ak egzijans 24 CFR. 91.105(b). Nouvo ane pwogram lan ap kòmanse nan dat 1ye jiyè 2023.

Yo soumèt Plan daksyon an chak ane bay Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD), epi li sèvi kòm aplikasyon ak plan Vil la pou itilize yon estimasyon $28 milyon nan resous HUD nan kat pwogram sa yo:

 • Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè (CDBG)
 • Patenarya Envestisman HOME 
 • Opòtinite Lojman pou Moun ki gen SIDA (HOPWA)
 • Pwogram Sibvansyon pou Solisyon Ijans (ESG).

Yo pral bay sèvis entèpretasyon nan lang Panyòl, Kantonè ak Mandaren. Yo mande entèpretasyon Lang siy Ameriken, men yo pa konfime. Pou mande yon lòt lang, voye yon imèl bay mohcomments@boston.gov omwen sèt jou anvan dat odyans lan. Yo pral fè tout efò pou akomode demann ou an.


BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HUD (TRỰC TIẾP)

Văn Phòng Gia Cư của Thị Trưởng (MOH) tổ chức một buổi điều trần công cộng trực tiếp vào ngày 29 tháng Ba từ 6:00 giờ chiều đến 7:30 tối nhằm thu thập ý kiến của công dân về những ưu tiên phát triển nhà ở và cộng đồng cho Kế Hoạch Hành Động Năm Chương Trình 2023, theo những yêu cầu của 24 CFR 91.105(b). Năm chương trình mới bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, 2023.

Hàng năm, Kế Hoạch Hành Động này được nộp cho Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD), và có vai trò như một đơn xin và kế hoạch của Thành Phố để sử dụng dự kiến $28 triệu trong các nguồn lực HUD từ bốn chương trình này:

 • Trợ Cấp Trọn Gói Phát Triển Cộng Đồng (CDBG)
 • Chương Trình Hợp Tác Đầu Tư HOME 
 • Cơ Hội Nhà Ở cho Người Bị AIDS (HOPWA)
 • Các chương trình Trợ Cấp Giải Pháp Khẩn Cấp (ESG).   

Có thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, Quảng Đông và Quan Thoại. Thông dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ đã được yêu cầu, nhưng chưa được xác nhận.

Để yêu cầu cung cấp một ngôn ngữ khác, xin gửi email đến mohcomments@boston.gov ít nhất bảy ngày trước ngày điều trần. Chúng tôi sẽ nỗ lực đáp ứng yêu cầu của quý vị.


HUD行動方案公開聽證會(現場)

市長住房辦公室將於3月29日晚上6:00至7:30舉行一場現場公開聽證會,根據24 CFR 91.105(b)的要求,徵求市民對於《2023計畫年度行動方案》住房和社區發展重點的意見。新計畫年度從2023年7月1日開始。 

波士頓市每年都向美國住房與城市發展部(HUD)提交《行動方案》,就來自下列四個計畫的總計約2800萬美元的HUD資源的使用情況提出申請和規劃: 

 •  社區發展補助(CDBG)
 • HOME投資合作計畫(HOME)
 • 愛滋病患者住房機會計畫(HOPWA)
 • 緊急解決方案撥款(ESG)計畫。   

聽證會將提供西班牙語、粵語和普通話口譯服務。我們已申請美式手語翻譯,但結果尚未確認。 如需申請其他語言,請至少於聽證會日期七日前致函 mohcomments@boston.gov。我們將盡一切努力滿足您的需求。 


AUDIÉNSIA DI PLANU DI ASON DI HUD (PREZENSIAL)

Gabineti pa Abitason di Kamara Munisipal (MOH-Mayor’s Office of Housing) ta realiza un audiénsia publiku prezensial, na dia 29 di marsu, di 6:00 di tardi até 7:30 di tardi, ta buska resebi opinion di sidadon sobri kes prioridadi pa abitason y dezenvolvimentu komunitariu di Planu di Ason Anual di Programa di 2023, di akordu ku rekizitus di 24 CFR 91.105(b). Novu programa anual ta komesa na 1 di Julhu di 2023. 

Es Planu di Ason é enviadu anualmenti pa Departamentu di Abitason y Dezenvolvimentu Urbanu (HUD-Department of Housing and Urban Development) di Stadus Unidus y ta sirvi komu kandidatura y planu di sidadi pa uza serka di US$ 28 milhon en rekursus di HUD di kes kuatru programas siginti: 

 • Subsidiu di Bloku di Dezenvolvimentu Komunitariu (CDBG-Community Development Block Grant)
 • HOME Parserias di Investimentu 
 • Oportunidadis di Moradia pa Pesoas ku SIDA (HOPWA-Housing Opportunities for Persons with AIDS)
 • Programas di Subsidus Soluson di Imerjénsia (ESG-Emergency Solutions Grant).   

Servisus di interpretason na spanhol, kantonês y mandarin stá ta bai ser fornesidu. Interpretason di linguajen di sinais amerikanu foi pididu, ma ka stá konfirmadu. 

Pa pidi otu lingua, manda un e-mail pa mohcomments@boston.gov pelu menus seti dias antis di data di audiénsia. Tudu sforsus stá ta bai ser fetu pa satisfazi bu pididu. 


AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE AÇÃO DO HUD (PRESENCIAL)

O Gabinete do Prefeito de Habitação (MOH) realizará uma audiência pública presencial no dia 29 de março, das 18h às 19h30, buscando a opinião dos cidadãos sobre as prioridades de habitação e desenvolvimento comunitário para o Plano de Ação de Programas no Ano de 2023, de acordo com os requisitos do 24 CFR 91.105 (b). O novo ano dos programas começa em 1º de julho de 2023.

O Plano de Ação é enviado anualmente ao Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos Estados Unidos e serve como aplicação e plano da cidade para usar cerca de US$ 28 milhões em recursos do HUD desses quatro programas:

 • Subsídio de Bloco de Desenvolvimento Comunitário (CDBG)
 • Parceria de Investimentos HOME
 • Oportunidades de Moradia para Pessoas com AIDS (HOPWA)
 • Programas de Bolsas de Soluções de Emergência (ESG).

Serão fornecidos serviços de interpretação em espanhol, cantonês e mandarim. A interpretação da linguagem de sinais americana foi solicitada, mas não está confirmada.

Para solicitar outro idioma, envie um e-mail para mohcomments@boston.gov pelo menos sete dias antes da data da audiência. Todo esforço será feito para atender a sua solicitação.


AUDIENCE PUBLIQUE DU PLAN D’ACTION DU HUD (EN PERSONNE)

Le Bureau du maire chargé du logement (Mayor’s Office of Housing/MOH) organisera une audience publique en personne le 29 mars de 18h00 à 19h30 afin de recueillir les commentaires des citoyens sur les priorités en matière de logement et de développement communautaire pour le Plan d’action de l’Année de programme 2023, conformément aux exigences de l’Article 24 CFR 91.105(b). La nouvelle année de programme commencera le 1er juillet 2023. 

Le Plan d’action est soumis chaque année au Ministère fédéral du Logement et du développement urbain (Housing and Urban Development/HUD) des États-Unis, et il sert de demande et de plan de la ville pour l’utilisation d’un montant estimé à 28 millions de dollars de ressources du HUD provenant de ces quatre programmes :

 • Subvention globale de développement communautaire (CDBG)
 • Partenariats d’investissement HOME
 • Opportunités de logement pour les personnes atteintes du SIDA (HOPWA)
 • Programmes d’octroi de fonds pour des solutions d’urgence (ESG).  

Des services d’interprétation en espagnol, cantonais et mandarin seront fournis. L’interprétation en langue des signes américaine a été demandée, mais elle n’est pas confirmée. Pour demander une autre langue, envoyez un courriel à mohcomments@boston.gov au moins sept jours avant la date de l’audience. Nous ferons notre possible pour répondre à votre demande.


DHAGEYSI DADWEYNE QORSHAHA FICIL EE HUD (WAJI-KA-WAJI)

Xafiiska Guriyeynta Maayarka (MOH) wuxuu qabanayaa dhageysi dadweyne ee waji-ka-waji ah markey tahay Maarso 29 laga bilaabo 6:00pm ilaa 7:30pm iyadoo la raadinayo afkaarta shacabka ee ku aadan guriyeynta iyo mudnaanaha horumarineed ee bulshada ee Barnaamijka Qorshaha Ficil Sannadka 2023, marka loo eego shuruudaha 24 CFR 91.105 (b). Barnaamijka cusub wuxuu bilaabanayaa Luulyo 1, 2023.

Qorshaha Ficil waxaa si sannadle ah loogu gudbin Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka ee Mareykanka (HUD), waxeyna u adeegtaa sida codsiga iyo qorshaha Magaalada ee isticmaalka qiyaastii $28 miliyan kheyraadka HUD ah ee laga soo qaata afartan barnaamij.

 • Deeqda Kobcinta Dhismaha ee Bulshada (CDBG)
 • Iskaashiyada Maalgashiga GURI (HOME)
 • Fursadaha Guriyeynta ee Dadka qaba AIDS (HOPWA)
 • Barnaamijyada Deeqda Xalinta Degdegga ah (ESG)

Waxaa la bixin doonaa adeegyada turjumaada oo ku baxa Spanish, Cantonese iyo Mandarin. Waxaa la codsadey Luuqada Dhagoolaha ee Mareykanka laakiin wali lama xaqiijinin.

Si aad u codsato luuqad kale, waxaad iimeyl u dirtaa mohcomments@boston.gov ugu yaraan todoba maalmood kahor taariikhda dhageysiga. Dadaal walba ayaa la sameyn si loo qaabilo codsigaada.


ПУБЛИЧНОЕ СЛУШАНИЕ (ОЧНОЕ) ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ HUD (Министерство жилищного строительства и городского развития США)

29 марта с 18:00 до 19:30 Жилищное управление мэрии (MOH) проводит очные публичные слушания с целью получения отзывов граждан о приоритетах жилищного и общественного развития по Плану действий Программы на 2023 год в соответствии с требованиями Свода федеральных правил США 24 CFR. 91.105(b). Новый год Программы начинается 1 июля 2023 года.

План действий ежегодно представляется в Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) и служит в качестве заявления и плана города для использования ресурсов HUD на сумму около 28 миллионов долларов из этих четырех программ:

 • федеральный блочный грант на развитие местного сообщества (CDBG);
 • инвестиционные партнерства HOME (HOME);
 • жилищные возможности для людей со СПИД (HOPWA);
 • программы грантов на решение чрезвычайных ситуаций (ESG).

Будут предоставлены услуги устного перевода на испанский язык, кантонский и мандаринский диалекты китайского языка. Был запрошен перевод на американский язык жестов, но он не подтвержден.

Чтобы запросить другой язык, напишите по адресу электронной почты mohcomments@boston.gov не менее чем за семь дней до даты слушания. Будут приложены все усилия, чтобы удовлетворить ваш запрос.
جلسة الاستماع العامة رقم لخطة عمل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية HUD (شخصية)يستضيف مكتب عُمدة المدينة للإسكان (MOH) جلسة استماع عامة شخصية في يوم 29 مارس من الساعة 6:00 مساءً إلى الساعة 7:30 مساءً لاستقبال مُدخلات المواطنين بشأن أولويات الإسكان والتنمية المجتمعية لخطة عمل برنامج عام 2023، بموجب متطلبات الفصل 24 من قانون اللوائح الفيدرالية 24 CFR 91.105(b). تبدأ سنة البرنامج الجديدة في الأول من يوليو لعام 2023.  

يتم تقديم خطة العمل سنويًا إلى وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالولايات المتحدة (HUD)، وهي بمثابة خطة وبرنامج تنفيذى للمدينة للاستفادة من ما يقدر بنحو 28 مليون دولار في موارد وزارة الإسكان والتنمية الحضرية HUD من جانب هذه البرامج الأربعة:

منحة حكومية إجمالية غير مشروطة لتنمية المجتمع (CDBG)

شراكات الاستثمار في المنزل (HOME)

فرص الإسكان للأشخاص المصابين بالإيدز (HOPWA)

برامج منحة حلول الطوارئ (ESG). لطلب لغة أخرى، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى mohcomments@boston.gov قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ جلسة الاستماع. سيتم بذل كل جهد ممكن لتلبية طلبك.

Public testimony begins at

Discussion Topics

 1. Program Year 2023 Action Plan

  The Mayor’s Office of Housing (MOH) is seeking citizen input on the housing and community development priorities for the Program Year 2023 Action Plan, in accordance with the requirements of 24 CFR 91.105(b). 

Back to top