COVID-19 information
/
Boston is returning to a modified Phase 2, Step 2 beginning December 16. For the latest updates, please visit our coronavirus (COVID-19) website:
Back to top

Mizajou sou Maladi Kowonaviris (COVID-19)

Department_Icons alphabet

Maladi Kowonaviris 2019 oswa COVID-19 (ke yo te konn rele Nouvo Kowonaviris 2019 oswa 2019-nCoV) se yon nouvo viris respiratwa.

Dènye Mizopwen

 • Boston ap retounen nan yon dezyèm faz ki se dezyèm etap nan plan relouvri Massachusetts ki ap kòmanse Mèkredi 16 desanm lan. Biznis: Tanpri tcheke si endistri ou a pral afekte pa chanjman nan boston.gov/reopening . Rezidan: Tout moun dwe kontinye swiv direktiv sante piblik nan boston.gov/coronavirus pou ralanti pwopagasyon COVID-19 lan.
 • Si ou ap selebre Fèt Aksyon de Gras la an pèson, tanpri fè sa selman ak moun lakay ou. Vizite tout konsèy sekirite COVID-19 pou Thanksgiving lan: https://www.boston.gov/news/mayor-walsh-boston-public-health-commision-offer-guidance-how-safely-celebrate-thanksgiving
 • Akòz Fèt Aksyon de Gras lan, tout sit Vil Boston yo ap fèmen Jedi, 26 Novanm ak Vandredi,  27 Novanm. Rezidan yo ka ranmase manje semèn pwochèn nan Lendi, Madi ak Mèkredi nan lè yo abitye bay manje. Pou plis enfòmasyon sou kote ak lè, vizite isit la: boston.gov/food-map
 • Massachusetts sòti yon nouvo gid konsènan COVID-19. Gid sa genyen ladanl: Lòd pou w rete lakay ou komanse 10 p.m. rive 5 a.m.; Biznis k ap fèmen pòt yo pi bonè pou moun pa rantre apati 9:30 pm; yon rapèl pou tout moun kouvri figi yo an piblik; ak yon nouvo restriksyon de 10 moun pou rasanbleman andedan kay ak 25 moun pou rasanbleman deyò kay. Pou plis enfòmasyon, ale nan boston.gov/reopening oswa mass.gov/reopening 
 • "Fon Relèv pou Peye Lwaye" Vil Boston a reouvri ankò e ap aksepte aplikasyon kounye a. Rezidan Boston ki pa kapab peye lwaye yo poutèt pandemi COVID-19 a ka aplike pou yo resevwa asistans finansye. Pou plis enfòmasyon sou kalifikasyon yo, tanpri rele 617-635-4200 oswa vizite sit sa a: boston.gov/rental-relief Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou resous prevansyon pou moun ki riske yo depègiye yo nan: boston.gov/eviction-questions
 • Boston ap fè eksperyans kote COVID-19 ogmante nan tout vil la. Tanpri swiv direktiv sante piblik yo: mete yon figi kouvri, lave men ou souvan, dezenfekte sifas yo, rete 6 pye lwen lòt moun, epi evite gwo rasanbleman. Pou plis enfòmasyon, vizite boston.gov/coronavirus
 • Vil la Reouvri fon Boston an ki toujou disponib pou ti biznis yo pou ede achte ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) ak lòt zouti sekirite pandan n'ap respekte direktiv pou reouvri Eta a. Fon an te ogmante pou restoran yo achte aparèy chofaj deyò, ekipman depo, ak pwopan. Yo ap revize ak apwouve Aplikasyon youn pa youn . Pou plis enfòmasyon sou kalifikasyon ak aplikasyon an, vizite isit la: boston.gov/reopen-fund
 • Tanpri kontinye suiv gid sante piblic yo pou proteje tèt ou kon COVID-19. Tanpri mete kachnen lè ou pran lari, lave men ou souvan, kenbe yon distans 6 pye ant ou menm ak lòt moun, e evite gwo rasanbleman. Pou plis enfòmasyon sou repons Vil Boston kont COVID-19, vizite boston.gov/coronavirus
 • Anplis de 20 sit tès COVID-19 ki chita nan lopital yo ak nan sant sante kominotè ozalantou vil Boston an, gen sit tès mobil disponib sèten jou nan chak semèn. Tès nan sit mobil yo disponib gratis pou tout moun, epi nenpòt moun ka teste kèlkeswa sentòm yo. Tès la ap fèt sèlman lè ou mache vini sou plas. Pou jwenn dat, ki lè, ak ki kote tout lokal tès yo ye nan Boston, vizite isit la: boston.gov/covid19-testing-map
 • Pwogram Ed Nitrisyon Siplemantè (SNAP) se yon resous pou moun ki kalifye daprè kòb yo fè pou resevwa yon benefis chak mwa pou ede peye pou provizyon nan makèt. Pou chèche konnen pi plis enfòmasyon sou aksè benefis SNAP bay, tanpri rele Pwojè Pen (Project Bread) nan 1-800-645-8333
Anrejistre pou ka resevwa mizajou nan mesaj tèks

Tèks "BOSKreyol" bay 888-777 pou ka resevwa nouvèl infòmasyon chak jou sou koronaviris(COVID-19) nan Boston.

Please note:

This page has been translated from English to Haitian Creole. For information related to the coronavirus (COVID-19) in English, please visit our website.

MESAJ ODYO

SENTÒM

Yo rapòte ke moun ki genyen COVID-19 genyen maladi respiratwa ki modere oswa grav ak sentòm fyèv, tous, respirasyon kout ak difikilte pou respire. Nan sitiyasyon grav, li ka lakoz bwonchit, nemoni, sendwòm respirasyon grav, defayans renal e menm lamò. Sentòm COVID-19 gendwa sanble ak pa grip yo.

Sentòm yo gendwa parèt ant de ak 14 jou. Moun ka transmèt maladi a pi fasil lè yo gen sentòm (tankou-grip) epi y ap touse, estène ki kapab pwodui ti goutlèt (ki ka transfere maladi a).

Si w panse w te enfekte rele yon medsen avan w deplase ale nan etablisman swen sante.

PRATIKE DISTANS SOSYAL

Nan moman sa a n ap mande tout rezidan pou pratike distans sosyal:

 • Rete anviwon sis pye distans parapò ak lòt moun.
 • Evite foul ak ankenn rasanbleman.
 • Pratike bon lijyèn: kontinye lave men w - pou ven (20) segond chak fwa, sèvi ak dezenfektan pou men, kouvri bouch ak yon sèvyèt oswa anndan koud bra w’ lè w ap touse oswa estène, epi rete lakay ou si w malad.

Genyen moun ki an pi gwo risk maladi grav si yo kontrakte viris sa a. Pami endividi gwo risk yo genyen:

 • Granmoun aje
 • nenpòt moun ki genyen maladi tankou, si ou fè kè oswa maladi poumon oswa dyabèt
 • nenpòt moun ki genyen sistèm iminitè fèb, ak
 • fanm ansent.

Tanpri limite kontak ou ak moun ki sa yo ki anba gwo risk pou COVID-19. Si w ap viv ak yon moun ki anba gwo risk, pratike distans sosyal. Nou tout genyen responsablite pèsonèl pou pran swen tèt nou ak lòt moun, pou pwoteje tèt nou ak moun nou renmen yo.

REPONS VIL BOSTON

Depi janvye, Komisyon Sante Piblik Boston (Boston Public Health Commission, “BPHC”) ak Boston EMS te fè anpil avanse nan preparasyon kont yon epidemi potansyèl COVID-19.

BPHC ak Boston EMS antrene pou reponn ak maladi kontajye. Nan jou ki sot pase yo, nou te rive kanpe, dirije gwo kanpay sansibilizasyon, swivi ak repons kont grip SARS, MERS ak H1N1. Nou pral fè menm bagay la kont COVID-19.

Nou gen konfyans ke Vil Boston pral pare pou yon repons efikas ak san danje ofiramezi sitiyasyon an ap devlope.

REPONS ETA A AK REPONS FEDERAL

Eta Massachusetts ap mete enfòmasyon ajou sou ka COVID-19 yo ansanm ak rezidan ki nan karantèn nan Massacusetts yo. Vizite paj wèb MDPH sou COVID-19 pou enfòmasyon sou karantèn ak swivi nan ‘Commonwealth’ (Massachusetts) la. Sant pou Kontwòl Maladi ap fè swivi sou ka konfime yo nan tout Etazini.

Pou dènye enfòmasyon sou ka yo jwenn yo, vizite sitwèb CDC sou COVID-19.