Schools shift to all remote learning
/
Due to a rising COVID-19 infection rate in the City, all Boston Public Schools students will shift to remote learning effective Thursday, October 22.
City department hours
/
City Hall is open to the public on Tuesdays, Thursdays, and Fridays from 9 a.m. - 5 p.m. If you need to visit a department, you must make an appointment.
Back to top

Mizajou sou Maladi Kowonaviris (COVID-19)

Department_Icons alphabet

Maladi Kowonaviris 2019 oswa COVID-19 (ke yo te konn rele Nouvo Kowonaviris 2019 oswa 2019-nCoV) se yon nouvo viris respiratwa.

Dènye Mizopwen

 • Vil la Reouvri fon Boston an ki toujou disponib pou ti biznis yo pou ede achte ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) ak lòt zouti sekirite pandan n'ap respekte direktiv pou reouvri Eta a. Fon an te ogmante pou restoran yo achte aparèy chofaj deyò, ekipman depo, ak pwopan. Yo ap revize ak apwouve Aplikasyon youn pa youn . Pou plis enfòmasyon sou kalifikasyon ak aplikasyon an, vizite isit la: boston.gov/reopen-fund
 • Tanpri kontinye suiv gid sante piblic yo pou proteje tèt ou kon COVID-19. Tanpri mete kachnen lè ou pran lari, lave men ou souvan, kenbe yon distans 6 pye ant ou menm ak lòt moun, e evite gwo rasanbleman. Pou plis enfòmasyon sou repons Vil Boston kont COVID-19, vizite boston.gov/coronavirus
 • Anplis de 20 sit tès COVID-19 ki chita nan lopital yo ak nan sant sante kominotè ozalantou vil Boston an, gen sit tès mobil disponib sèten jou nan chak semèn. Tès nan sit mobil yo disponib gratis pou tout moun, epi nenpòt moun ka teste kèlkeswa sentòm yo. Tès la ap fèt sèlman lè ou mache vini sou plas. Pou jwenn dat, ki lè, ak ki kote tout lokal tès yo ye nan Boston, vizite isit la: boston.gov/covid19-testing-map
 • Pwogram Ed Nitrisyon Siplemantè (SNAP) se yon resous pou moun ki kalifye daprè kòb yo fè pou resevwa yon benefis chak mwa pou ede peye pou provizyon nan makèt. Pou chèche konnen pi plis enfòmasyon sou aksè benefis SNAP bay, tanpri rele Pwojè Pen (Project Bread) nan 1-800-645-8333
 • La Vil Boston pral reprann aplikasyon lalwa sou kontravansyon pandan operasyon baleyaj lari yo komanse Lendi, 10 Out. Depatman Transpòtasyon Boston (BTD) poko ap remoke machin yo jiska nouvèl òd, men yo pwal bay tikè a moun sa yo ki vyole règ sou balayaj lari yo. Rezidan yo kapab enskri pou yo resevwa alèt sou baleyaj lari yo nan boston.gov.
 • Fedatifis ilegal nan eta Massachusetts. Si ou wè moun k'ap achte oswa vann fedatifis, ou kapab fè denons anonim bay CrimeStoppers Tip Line nan 1 (800) 494-TIPS oswa lè ou voye mesaj tèks "TIP" bay CRIME (27463)
Anrejistre pou ka resevwa mizajou nan mesaj tèks

Tèks "BOSKreyol" bay 888-777 pou ka resevwa nouvèl infòmasyon chak jou sou koronaviris(COVID-19) nan Boston.

Please note:

This page has been translated from English to Haitian Creole. For information related to the coronavirus (COVID-19) in English, please visit our website.

MESAJ ODYO

SENTÒM

Yo rapòte ke moun ki genyen COVID-19 genyen maladi respiratwa ki modere oswa grav ak sentòm fyèv, tous, respirasyon kout ak difikilte pou respire. Nan sitiyasyon grav, li ka lakoz bwonchit, nemoni, sendwòm respirasyon grav, defayans renal e menm lamò. Sentòm COVID-19 gendwa sanble ak pa grip yo.

Sentòm yo gendwa parèt ant de ak 14 jou. Moun ka transmèt maladi a pi fasil lè yo gen sentòm (tankou-grip) epi y ap touse, estène ki kapab pwodui ti goutlèt (ki ka transfere maladi a).

Si w panse w te enfekte rele yon medsen avan w deplase ale nan etablisman swen sante.

PRATIKE DISTANS SOSYAL

Nan moman sa a n ap mande tout rezidan pou pratike distans sosyal:

 • Rete anviwon sis pye distans parapò ak lòt moun.
 • Evite foul ak ankenn rasanbleman.
 • Pratike bon lijyèn: kontinye lave men w - pou ven (20) segond chak fwa, sèvi ak dezenfektan pou men, kouvri bouch ak yon sèvyèt oswa anndan koud bra w’ lè w ap touse oswa estène, epi rete lakay ou si w malad.

Genyen moun ki an pi gwo risk maladi grav si yo kontrakte viris sa a. Pami endividi gwo risk yo genyen:

 • Granmoun aje
 • nenpòt moun ki genyen maladi tankou, si ou fè kè oswa maladi poumon oswa dyabèt
 • nenpòt moun ki genyen sistèm iminitè fèb, ak
 • fanm ansent.

Tanpri limite kontak ou ak moun ki sa yo ki anba gwo risk pou COVID-19. Si w ap viv ak yon moun ki anba gwo risk, pratike distans sosyal. Nou tout genyen responsablite pèsonèl pou pran swen tèt nou ak lòt moun, pou pwoteje tèt nou ak moun nou renmen yo.

REPONS VIL BOSTON

Depi janvye, Komisyon Sante Piblik Boston (Boston Public Health Commission, “BPHC”) ak Boston EMS te fè anpil avanse nan preparasyon kont yon epidemi potansyèl COVID-19.

BPHC ak Boston EMS antrene pou reponn ak maladi kontajye. Nan jou ki sot pase yo, nou te rive kanpe, dirije gwo kanpay sansibilizasyon, swivi ak repons kont grip SARS, MERS ak H1N1. Nou pral fè menm bagay la kont COVID-19.

Nou gen konfyans ke Vil Boston pral pare pou yon repons efikas ak san danje ofiramezi sitiyasyon an ap devlope.

REPONS ETA A AK REPONS FEDERAL

Eta Massachusetts ap mete enfòmasyon ajou sou ka COVID-19 yo ansanm ak rezidan ki nan karantèn nan Massacusetts yo. Vizite paj wèb MDPH sou COVID-19 pou enfòmasyon sou karantèn ak swivi nan ‘Commonwealth’ (Massachusetts) la. Sant pou Kontwòl Maladi ap fè swivi sou ka konfime yo nan tout Etazini.

Pou dènye enfòmasyon sou ka yo jwenn yo, vizite sitwèb CDC sou COVID-19.