COVID-19 information
/
For the latest updates, please visit our coronavirus (COVID-19) website:
City department hours
/
City Hall is open to the public on Tuesdays, Thursdays, and Fridays from 9 a.m. - 5 p.m. If you need to visit a department, you must make an appointment.
Back to top

Mizajou sou Maladi Kowonaviris (COVID-19)

Department_Icons alphabet

Maladi Kowonaviris 2019 oswa COVID-19 (ke yo te konn rele Nouvo Kowonaviris 2019 oswa 2019-nCoV) se yon nouvo viris respiratwa.

Dènye Mizopwen

 • Denye dat pou konplete Resansman Ameriken a se kounye a 30 Septanm. Resansman Ameriken an pral jwe yon wòl enpòtan nan ede pote yon soulajman a pwopryetè ti biznis nou yo, lokatè yo, ak sant swen sante yo. Ranpli Resansman 2020 an ap garanti ke Boston ap resevwa pati pa-l nan dè milya de dola federal yo pou li pi byen rekipere-l nan pandemi COVID-19 lan. Pou reponn kounye a, ale sou 2020census.gov oswa rele 844-330-2020.
 • La Vil Boston pral reprann aplikasyon lalwa sou kontravansyon pandan operasyon baleyaj lari yo komanse Lendi, 10 Out. Depatman Transpòtasyon Boston (BTD) poko ap remoke machin yo jiska nouvèl òd, men yo pwal bay tikè a moun sa yo ki vyole règ sou balayaj lari yo. Rezidan yo kapab enskri pou yo resevwa alèt sou baleyaj lari yo nan boston.gov.
 • Premye etap nan twazyèm faz plan reouveti eta a ap kòmanse Lendi, 6 Jiyè, eksepte nan Boston kote l'ap kòmanse Lendi, 13 Jiyè. Rekòmandasyon aktyèl Leta a sou rasanbleman ap komanse 6 Jiyè tou, eksepte nan Boston kote l'ap komanse 13 Jiyè. Pou plis enfomasyon, vizite boston.gov/reopening
 • Vil Boston kreye yon Fon Relev pou Reouveti Boston pou ede ti biznis achte PPE ak lòt zouti sekirite ki konfòme ak règleman pou reouveti leta a. Aplikasyon pou Relèv la anba egzaminasyon e yo aprouve nan yon baz kontinye. Pou jwenn plis enfomasyon sou elijibilite ak inskripsyon, vizite: boston.gov/reopenfund 
 • Lopital ak sant sante Boston ap sèvi kòm lokal pou pran tès pou COVID-19. Tès yo gratis e kèlkeswa stati asirans ou oubyen imigrasyon ou, sa yo pap afekte detèminasyon legal sou règ sou "Chaj Publik" yo. Tanpri, rele avan ou vin pran tès la. Pou plis enfvmasyon sou lokal ak lè yo vizite boston.gov/covid19-testing-map
 • Fedatifis ilegal nan eta Massachusetts. Si ou wè moun k'ap achte oswa vann fedatifis, ou kapab fè denons anonim bay CrimeStoppers Tip Line nan 1 (800) 494-TIPS oswa lè ou voye mesaj tèks "TIP" bay CRIME (27463)
 • Apati 6 Jiyè, 97 sit manje pou jèn yo ap ouvri nan tout Vil Boston nan kad pwogram "Summer Eats 2020". Ou pap bezwen ni prezante pyes idantite, ni anrejistre, e sit yo ap disponib pou tout jèn ki gen 18 an ou mwens. Pou'w konnen ki kote sit yo ye avèk lè yo opere, vizite: boston.gov/summer-eats
 • Eske ou entèrese bay biznis ki pwopriyete minorite sipò ou? Vil Boston kreye yon nouvo reparatwa pou ankouraje rezidan ak vizitè bay biznis sa yo sipò. Pou plis enfòmasyon, vizite boston.gov/black-brown-businesses
 • Pandan ke li komanse fe bon tan deyò a, tanpri kontinye mete kachnen le nou nan lari, kenbe yon distans 6 pye ant nou menm ak lòt moun, lave men ou e dezenfekte sifas ke moun manyen anpil. Ka COVID-19 yo nan Boston ap diminye, men nou sipoze rete vijilan pou nou evite yon dezyèm ogmantasyon.
Anrejistre pou ka resevwa mizajou nan mesaj tèks

Tèks "BOSKreyol" bay 888-777 pou ka resevwa nouvèl infòmasyon chak jou sou koronaviris(COVID-19) nan Boston.

Please note:

This page has been translated from English to Haitian Creole. For information related to the coronavirus (COVID-19) in English, please visit our website.

MESAJ ODYO

SENTÒM

Yo rapòte ke moun ki genyen COVID-19 genyen maladi respiratwa ki modere oswa grav ak sentòm fyèv, tous, respirasyon kout ak difikilte pou respire. Nan sitiyasyon grav, li ka lakoz bwonchit, nemoni, sendwòm respirasyon grav, defayans renal e menm lamò. Sentòm COVID-19 gendwa sanble ak pa grip yo.

Sentòm yo gendwa parèt ant de ak 14 jou. Moun ka transmèt maladi a pi fasil lè yo gen sentòm (tankou-grip) epi y ap touse, estène ki kapab pwodui ti goutlèt (ki ka transfere maladi a).

Si w panse w te enfekte rele yon medsen avan w deplase ale nan etablisman swen sante.

PRATIKE DISTANS SOSYAL

Nan moman sa a n ap mande tout rezidan pou pratike distans sosyal:

 • Rete anviwon sis pye distans parapò ak lòt moun.
 • Evite foul ak ankenn rasanbleman.
 • Pratike bon lijyèn: kontinye lave men w - pou ven (20) segond chak fwa, sèvi ak dezenfektan pou men, kouvri bouch ak yon sèvyèt oswa anndan koud bra w’ lè w ap touse oswa estène, epi rete lakay ou si w malad.

Genyen moun ki an pi gwo risk maladi grav si yo kontrakte viris sa a. Pami endividi gwo risk yo genyen:

 • Granmoun aje
 • nenpòt moun ki genyen maladi tankou, si ou fè kè oswa maladi poumon oswa dyabèt
 • nenpòt moun ki genyen sistèm iminitè fèb, ak
 • fanm ansent.

Tanpri limite kontak ou ak moun ki sa yo ki anba gwo risk pou COVID-19. Si w ap viv ak yon moun ki anba gwo risk, pratike distans sosyal. Nou tout genyen responsablite pèsonèl pou pran swen tèt nou ak lòt moun, pou pwoteje tèt nou ak moun nou renmen yo.

REPONS VIL BOSTON

Depi janvye, Komisyon Sante Piblik Boston (Boston Public Health Commission, “BPHC”) ak Boston EMS te fè anpil avanse nan preparasyon kont yon epidemi potansyèl COVID-19.

BPHC ak Boston EMS antrene pou reponn ak maladi kontajye. Nan jou ki sot pase yo, nou te rive kanpe, dirije gwo kanpay sansibilizasyon, swivi ak repons kont grip SARS, MERS ak H1N1. Nou pral fè menm bagay la kont COVID-19.

Nou gen konfyans ke Vil Boston pral pare pou yon repons efikas ak san danje ofiramezi sitiyasyon an ap devlope.

REPONS ETA A AK REPONS FEDERAL

Eta Massachusetts ap mete enfòmasyon ajou sou ka COVID-19 yo ansanm ak rezidan ki nan karantèn nan Massacusetts yo. Vizite paj wèb MDPH sou COVID-19 pou enfòmasyon sou karantèn ak swivi nan ‘Commonwealth’ (Massachusetts) la. Sant pou Kontwòl Maladi ap fè swivi sou ka konfime yo nan tout Etazini.

Pou dènye enfòmasyon sou ka yo jwenn yo, vizite sitwèb CDC sou COVID-19.