Coronavirus information
/
For the latest updates, please visit our coronavirus (COVID-19) website:
Coronavirus updates
Back to top

Mizajou sou Maladi Kowonaviris (COVID-19)

Department_Icons alphabet

Maladi Kowonaviris 2019 oswa COVID-19 (ke yo te konn rele Nouvo Kowonaviris 2019 oswa 2019-nCoV) se yon nouvo viris respiratwa.

Dènye Mizopwen

 • Nou konnen tanperati a vin pi cho, pa sipoze genyen gwo rasanbleman nan Boston menmsi se nan lakou. Pou nou ka travèse pandemi COVID-19 lan an sekirite, nou dwe kontinye fè pati pa nou an ki se pwoteje moun ki bò kote nou. Mete kachnen nan figi nou si n'ap sòti nan lari, kenbe distans nou ak lòt moun, lave epi dezenfekte men nou souvan. 
 • Gen kèk biznis ki otorize pou yo ouvri pòt yo Lendi, 25 Me nan kad plan pou reouvri vil la. Vil Boston egzije'w pou'w ouvri pòt ou ak prekosyon e selman si'w santi'w an sekirite. Si'w poko prè pou'w ouvri biznis ou, pa fèl. Si'w bezwen sipò oubyen ou gen kesyon konsènan ouvèti biznis ou, kontakte smallbiz@boston.gov.
 • Si'w ou se yon ti biznis k'ap chèche PPE oubyen materyèl pou netwayaj, Vil Boston gen yon gid ak resous pou ede'w jwenn materyèl ki nesesè pou sa. Ale nan boston.gov/business-ppe pou plis enfòmasyon.
 • Si ou gen difikilte pou'w gen aksè ak manje, ou ka kalifye pou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP). SNAP bay moun ak fanmi ki pa rantre gwo lajan yon mwayen chak mwa pou yo ka achte manje nourisan. Pou chèche konnen si ou elijib oswa pou plis enfòmasyon sou kòman ou ka gen aksè ak avantaj SNAP yo, ou ka konekte ak Pwojè Pen nan 1-800-645-8333 oswa Biwo Majistra a pou Aksè Manje nan 617-635-3717 ou byen food@boston.gov.
 • Finansman Federal pral jwe yon wòl kle nan bay soulajman ak pwopriyetè ti biznis nou yo, ak lokatè, epi ak sant swen sante yo.  Ranpli Resansman 2020 an pou asire ke Boston jwenn montan pa li nan milya dola lajan federal la pou li ka pi byen rekipere. Ale nan 2020census.gov/ht oswa rele 844-330-2020
 • Eta Massachussetts te pibliye plan li a pou l re-louvri, avèk enfòmasyon sou kijan ak ki lè diferan endistri yo ka louvri ankò.  Pandan ke konstriksyon ak manifakti ka rekòmanse jodi a, Vil Boston ap relouvri konstriksyon an nan yon fason pwogresiv. mass.gov/reopening
 • Nou pral otorize tout travay ki fèt nan lekòl yo, nan lopital, kèk travay rezidansyèl, ak konstriksyon ki fèt nan lari jiska 25 Me.  Aprè 25 Me, Vil la pral otorize nenpòt ki kalite konstriksyon ke leta bay fevè pou opere avèk sipò afidavi COVID-19 ki obligatwa yo e Plan Sekirite COVID-19 yo mete sou plas pou otorize travay konstriksyon yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite boston.gov/covid19-construction
 • Tout moun nan Boston, eksepte travayè esansyèl lo, sipoze rete lakay yo ant 9 è nan aswè rive 6 è nan maten. Tanpri, kenbe distans fizik nou ak lòt moun, kouvri bouch ak nen nou lè nou nan mitan moun, lave men nou souvan, epi netwaye e dezenfekte sifas ke nou manyen anpil yo.
 • Eta Massachusetts gentan pase yon lòd pou tout moun kouvri bouch ak nen yo. Tout moun ki gen plis ke laj 2 zan sipoze kouvri nen ak bouch yo lè yo an piblik pou evite pwopagasyon COVID-19 la. Si ou dekouvri nen ak bouch pou nenpòt ki rezon, tanpri kouvri yo ankò lè gen lòt moun ki pre ou. Pou plis enfòmasyon ak resous sou kijan ou ka kreye yon mask, vizite boston.gov/face-coverings
 • Meri Boston gentan angaje pou'l ogmante tès COVID-19 nan semèn k'ap vini yo, pou li bay omwen 1.500 tès pa jou, nan tout vil la. Rezidan yo kapab vizite boston.gov/covid19-testing-map pou yo jwenn enfomasyon sou orè, adrès ansanm ak kontak sant ki ap fè tès yo. Tanpri, rele avan ke ou al fè yon pre-evalyasyon e pou pran yon randevou, amwen ke yo ba ou lòt enfòmasyon.
 • Vil Boston kreye yon plan COVID-19 sou resous manje nan Boston. Nou gen enfòmasyon sou kote n ap jwenn sit manje maten (dejene) ak manje midi gratis pou jèn moun nan Boston, ak kèk enfòmasyon sou depo manje ak lòt resous. boston.gov/covid19-food-map
Anrejistre pou ka resevwa mizajou nan mesaj tèks

Tèks "BOSKreyol" bay 888-777 pou ka resevwa nouvèl infòmasyon chak jou sou koronaviris(COVID-19) nan Boston.

Please note:

This page has been translated from English to Haitian Creole. For information related to the coronavirus (COVID-19) in English, please visit our website.

MESAJ ODYO

SENTÒM

Yo rapòte ke moun ki genyen COVID-19 genyen maladi respiratwa ki modere oswa grav ak sentòm fyèv, tous, respirasyon kout ak difikilte pou respire. Nan sitiyasyon grav, li ka lakoz bwonchit, nemoni, sendwòm respirasyon grav, defayans renal e menm lamò. Sentòm COVID-19 gendwa sanble ak pa grip yo.

Sentòm yo gendwa parèt ant de ak 14 jou. Moun ka transmèt maladi a pi fasil lè yo gen sentòm (tankou-grip) epi y ap touse, estène ki kapab pwodui ti goutlèt (ki ka transfere maladi a).

Si w panse w te enfekte rele yon medsen avan w deplase ale nan etablisman swen sante.

PRATIKE DISTANS SOSYAL

Nan moman sa a n ap mande tout rezidan pou pratike distans sosyal:

 • Rete anviwon sis pye distans parapò ak lòt moun.
 • Evite foul ak ankenn rasanbleman.
 • Pratike bon lijyèn: kontinye lave men w - pou ven (20) segond chak fwa, sèvi ak dezenfektan pou men, kouvri bouch ak yon sèvyèt oswa anndan koud bra w’ lè w ap touse oswa estène, epi rete lakay ou si w malad.

Genyen moun ki an pi gwo risk maladi grav si yo kontrakte viris sa a. Pami endividi gwo risk yo genyen:

 • Granmoun aje
 • nenpòt moun ki genyen maladi tankou, si ou fè kè oswa maladi poumon oswa dyabèt
 • nenpòt moun ki genyen sistèm iminitè fèb, ak
 • fanm ansent.

Tanpri limite kontak ou ak moun ki sa yo ki anba gwo risk pou COVID-19. Si w ap viv ak yon moun ki anba gwo risk, pratike distans sosyal. Nou tout genyen responsablite pèsonèl pou pran swen tèt nou ak lòt moun, pou pwoteje tèt nou ak moun nou renmen yo.

REPONS VIL BOSTON

Depi janvye, Komisyon Sante Piblik Boston (Boston Public Health Commission, “BPHC”) ak Boston EMS te fè anpil avanse nan preparasyon kont yon epidemi potansyèl COVID-19.

BPHC ak Boston EMS antrene pou reponn ak maladi kontajye. Nan jou ki sot pase yo, nou te rive kanpe, dirije gwo kanpay sansibilizasyon, swivi ak repons kont grip SARS, MERS ak H1N1. Nou pral fè menm bagay la kont COVID-19.

Nou gen konfyans ke Vil Boston pral pare pou yon repons efikas ak san danje ofiramezi sitiyasyon an ap devlope.

REPONS ETA A AK REPONS FEDERAL

Eta Massachusetts ap mete enfòmasyon ajou sou ka COVID-19 yo ansanm ak rezidan ki nan karantèn nan Massacusetts yo. Vizite paj wèb MDPH sou COVID-19 pou enfòmasyon sou karantèn ak swivi nan ‘Commonwealth’ (Massachusetts) la. Sant pou Kontwòl Maladi ap fè swivi sou ka konfime yo nan tout Etazini.

Pou dènye enfòmasyon sou ka yo jwenn yo, vizite sitwèb CDC sou COVID-19.