Back to top

Mwen Monte Bisiklèt

Last updated: 5/12/17

Mwen Monte Bisiklèt

Keseswa w ap chèche vin pi aktif, pou rive pi vit nan transpò piblik, oswa pou ou pase tan avèk zanmi ou ak fanmi ou, woule sou bekàn kapab yon bèl chwa.

Tankou pifò bagay, ak pratik, woule sou bekàn vin pi fasil. Rete an sekirite epi pran plezi ou!

This page has been manually translated to Haitian Creole so that we can share our I Bike campaign with more Bostonians. We've also translated the information into Chinese, Portuguese, Spanish, and Vietnamese. View other versions: I Bike | 我骑车 | Eu Pedalo Em | Yo Monto Bicicleta | Tôi Đạp Xe.

Still have questions? Contact:
Boston Bikes
1 City Hall Square, Room 721
Boston, MA 02201
United States

Ti Konsèy

Pou kòmanse:

Jwenn yon bekàn ki satisfè bezwen ou, nivo konfò ou ak bidjè ou. Ou kapab eseye yon bekàn nan yon magazen nan katye ou, sote sou pa zanmi ou oswa enskri pou yon jounen nan pwogram pataje bekàn New Balance Hubway an.

Ou pare pou angaje ou? Vizite magazen bekàn bò lakay ou pou ou achte yon bekàn nèf oswa dezyèm men. Sonje pou ou achte yon kadna, limyè ak yon kaskèt. Oswa peye chak ane pou kotizasyon manm Hubway pou sèlman $85. Woulman bekàn ki mwens ke 30 minit gratis. Si ou rete nan Boston epi ou gen revni limite, ou ta ka benefisye pou yon kotizasyon sibvansyon $5 chak ane.

Lè w ap woule:

Car with a door open next to a person on a bike.
Pran prekosyon ak pòt. Ou kapab woule nèt nan lari an, kidonk woule omwen 3 pye distans machin ki pake, menm lè gen sikilasyon.
 

Stop sign, traffic light, and yield to pedestrians sign
Respekte règleman lari a. Kite pyeton pase. Woule nan sans sikilasyon. Evite twotwa nan zòn komès. Kanpe devan tout limyè wouj epi ak panno arè.
 

Image showing the blind spots on trucks.
Evite ang vizyon envizib. Kamyon, otobis ak machin gwo pwa genyen gwo ang vizyon envizib, sitou sou kote dwat. Evite depase gwo machin. Fè chofè wè ou — si ou pa wè chofè an nan glas, li pa ka wè ou nonplis.
 

Person on a bike wearing a helmet and with their bike lights turned on.
Itilize kaskèt ak limyè. Mete kaskèt ou. Itilize siyal, reflektè ak rad klere pou ou wè epi pou yo wè ou. Lalwa egzije limyè! Yo egzije moun ki gen 16 an oswa pi piti pou yo mete kaskèt.

Kat Jeyografik ak Wout

Ou kapab eseye anpil fwa anvan ou resi jwenn wout ki pi vwatirab. Alòs pa dekouraje! Pale avèk vwazen ou, konpayon travay ou oswa gwoup moun bò lakay ou ki woule sou bekàn pou ou jwenn enspirasyon.

Nou rekòmande ou itilize zouti tankou Google Maps pou ou kapab gen yon lide sou kèk chwa wout. Si w ap vin soti nan kominote ozanviwon Boston, nou devlope bon wout selon konvwa wout pou Festival National Bike to Work Day nou an.

Si ou pral eseye deplase sou bekàn sou yon nouvo wout, teste dabò wout la nan on jou ki gen mwens sikilasyon, (tankou Samdi matin ) pou evite ou gen kè kase pou tan oswa sikilasyon. Ou kapab wè konbyen tan vwayaj lan pran, kijan kafou wout yo fonksyone, epi nenpòt ki pwoblèm ki ka prezante.

Klas pou fanm

Ou pa sonje dènye fwa ou te woule yon bekàn? Èske ou pa te janm aprann monte bekàn? Vini nan yon klinik gratis pou fanm aprann woule bekàn. Anplwaye ki gen eksperyans ansanm ak volontè pral ede chak patisipan vin gen konpetans ak konfyans ki nesesè pou yo monte sou bekàn epi kontinye woule! Ou pa gen bekàn? Anwole pou ou lwe yon bekàn gratis lè ou enskri.

Klinik pou Konesans Debaz (Basic Skills Clinic)

Enskri pou klas sa a si ou pa janm monte sou yon bekàn oswa si ou ka woule li on ti kal men ou bezwen pratike teknik debaz tankou demare, kanpe oswa tounen. Yo aprann sa nèt nan yon espas pakin.

Prezantasyon Klinik pou Woule Bekàn nan Lari (Intro to Street Riding Clinic)

Pran klas sa a si ou gen konesans debaz yo, men ou vle ogmante konfyans ou nan woule bekàn nan lari. Nou pral fè kèk egzèsis preparasyon nan pakin lan epi nou va pratike sa nou te aprann sou lari ak chimen ki pa gen anpil sikilasyon.

Aktivite

Men yon kalandriye aktivite nou prepare. Aktivite Boston Bikes gen koulè oranj sou lis la.Aktivite lòt òganizasyon òganize gen koulè ble sou lis la.

Reparasyon

Ou kapab fè repare bekàn ou an nan nenpòt bon atelye bisiklèt ki atravè Boston. Ou kapab aprann fè reparasyon bekàn tou oswa fè yon òganizasyon kominotè repare bekàn ou.

Bike to Market fèt nan mache fèmye atravè Boston. Se okazyon pou moun fè repare bekàn yo epi aprann fè reparasyon bekàn pou yo kapab repare pwòp bekàn pa yo.

Bikes Not Bombs Youth Bike-in fèt nan Jamaica Plain epi jèn moun kapab vini. Vini ak bekàn ou epi mekanisyen antrennen pral ede ou fè reparasyon yo. Ou kapab genyen kredi pou ou itilize pou achte pyès dezyèm men.

Boston Cyclists Union Open Shop ofri reparasyon bekàn ak klas pandan tout ane an nan Dudley Square. Mekanisyen kapab ede ou repare bekàn ou, oswa ou kapab repare li oumenm avèk zouti pa yo.

Bowdoin Bike School se yon atelye fe reparasyon bekàn li nan mitan Boston. Yo bay antrenman mekanik, woule bekàn nan kominote a, akseswa debaz e bon mache pou woule bekàn ak anpil lòt bagay ankò.

Commonwheels Open Shop se yon pwogram gratis, pwojè brikolaj ki nan katye Allston ak Brighton. Yo bay zouti ak konsèy ou bezwen pou bekàn ou kontinye mache epi pou kontinye woule.

Grrrrease Time, se Femmechanics ki patwonnen li, e li fèt pou femme/moun transeksyèl/fanm pou yo aprann travay sou bekàn. Yo fè atelye ouvè nan magazen bisiklèt bò lakay ou.